ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಾಗ ೪. 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು.