ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಾಗ ೩. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಾಟಕದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ..

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಗಾಸಿಪ್, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಗ್ಗದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ನಿರಂತರ ವಾದ ಮತ್ತು ಜಗಳ, ಮತ್ತು ಸದಾ ಅತೃಪ್ತವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತಾರೆ,