ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಾಗ ೨. “ಆಟೋಪೈಲಟ್‌ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ” ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗಬೇಡಿ.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅಟೋಪೈಲಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನಿರಂತರ ಏಕತಾನತೆಯಿಂದ ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.