ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ೩೨ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು

ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ೩೨ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸೋಣ

32 ಗಣೇಶನ ರೂಪಗಳು
ಗಣೇಶ ದೇವರು ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಮಗ. ಬಹುಪಾಲು ಹಿಂದೂಗಳು ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಗಣೇಶನನ್ನು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ಶುಭ ಆರಂಭದ ದೇವರು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗಣೇಶ ಪುರಾಣವು ಗಣೇಶನ 32 ರೂಪಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನ ಮೊದಲ 16 ರೂಪಗಳನ್ನು “ಷೋಡಶ ಗಣಪತಿ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರದವುಗಳನ್ನು “ಏಕವಿಂಸತಿ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪವು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಗಣಪತಿಯ 32 ರೂಪಗಳು
ಬಾಲ ಗಣಪತಿ
ತರುಣ ಗಣಪತಿ
ಭಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ
ವೀರ ಗಣಪತಿ
ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ
ದ್ವಿಜ ಗಣಪತಿ
ಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪತಿ
ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ
ವಿಘ್ನ ಗಣಪತಿ
ಕ್ಷಿಪ್ರ ಗಣಪತಿ
ಹೇರಂಬ ಗಣಪತಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣಪತಿ
ಮಹಾ ಗಣಪತಿ
ವಿಜಯ ಗಣಪತಿ
ನೃತ್ಯ ಗಣಪತಿ
ಊರ್ಧ್ವ ಗಣಪತಿ
ಏಕಾಕ್ಷರ ಗಣಪತಿ
ವರದ ಗಣಪತಿ
ತ್ರ್ಯಕ್ಷರ ಗಣಪತಿ
ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಗಣಪತಿ
ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ
ಏಕದಂತ ಗಣಪತಿ
ಸೃಷ್ಟಿ ಗಣಪತಿ
ಉದ್ದಂಡ ಗಣಪತಿ
ಋಣಮೋಚನ ಗಣಪತಿ
ಢುಂಢಿ ಗಣಪತಿ
ದ್ವಿಮುಖ ಗಣಪತಿ
ತ್ರಿಮುಖ ಗಣಪತಿ
ಸಿಂಹ ಗಣಪತಿ
ಯೋಗ ಗಣಪತಿ
ದುರ್ಗಾ ಗಣಪತಿ
ಸಂಕಟಹರ ಗಣಪತಿ

ಗೆಳೆಯ, ಗೆಳತಿಯರೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕೊಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಿಡಿಗಾಯಿ, ದೊರೆಗಾಯಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ